Tornar a actualitat Notícies

Article de Núria Cabré i Plana: “Deducció d’espectacles en viu i la seva potencial ‘venda’ a tercers”

17/05/2023

La Llei de l’Impost sobre Societats preveu una deducció per a les despeses incorregudes en la realització d’espectacles en viu d’arts escèniques i musicals. A mode de resum, la deducció ascendeix al 20 per cent dels costos directes de caràcter artístic, tècnic i promocional incorreguts en les citades activitats, sent el límit màxim de deducció generada en cada període impositiu de 500.000 euros per contribuent. Així mateix, es condiciona la deducció a (i) l’obtenció d’un certificat emès per l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música i a (*ii) la reinversió del 50 per cent dels beneficis obtinguts en el desenvolupament de les mateixes activitats en un termini de 4 anys.

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2021 va introduir canvis rellevants respecte al finançament de produccions audiovisuals i d’espectacles en viu, modificant la Llei de l’Impost de societats, permetent que els productors/promotors puguin cedir a finançadors tercers les deduccions generades per a la realització de produccions audiovisuals i espectacles en viu.

Aquest nou model agilitza i simplifica el procés d’inversió, ja que, amb caràcter general, únicament es necessita, d’una banda, la formalització d’un contracte entre el contribuent (que actua com a inversor) i el productor/promotor, i per una altra, l’acreditació per part del productor de l’obtenció del certificat al qual s’ha fet referència anteriorment.

És important tenir en compte que existeix una rendibilitat màxima per al contribuent/inversor que es limita al 20 per cent de les quantitats desemborsades per al finançament de la producció. Per exemple, si el contribuent aporta 100.000 euros com a finançament, com a màxim podrà aplicar una deducció de 120.000 euros, que podrà deduir de la seva quota de l’Impost de societats.

Resulta interessant que companyies del sector cultural coneguin la possibilitat de poder transmetre les deduccions que generin, especialment si disposen de quanties elevades de crèdits fiscals que no podran aplicar, ja que, d’aquesta manera, podran disposar de finançament addicional per a la producció dels citats espectacles sense necessitat de cedir drets de propietat intel·lectual o d’una altra índole respecte de l’espectacle produït.

 

Núria Cabré Plana sòcia del departament tributari de Garrigues Advocats i Assessors Tributaris