Política de privacitat

Política de privacitat de la Fundació Catalunya Cultura

La FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA es compromet a realitzar els màxims esforços per complir en tot moment en relació amb els tractaments de dades que realitzi, amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades, actualment el Reglament General de Protecció de Dades (UE) Núm. 679/2016 i la LOPDGDD 3/2018 de 5 de desembre.

A continuació, la FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA informa els USUARIS sobre els termes i condicions en què la FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA tractarà les seves dades de caràcter personal.

Responsable del tractament de les dades

FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA CIF G-66.402.801
Carrer Aragó núm. 255, Ed. Fundació Tàpies, Barcelona 08007
Adreça electrònica general: info@fundaciocatalunyacultura.cat
Telèfon: 93 412 31 43

Tractament de les dades dels usuaris de la web que ens contactin per e-mail

1. Finalitat del Tractament de les dades dels usuaris que ens contactin per e-mail:
Atendre les sol·licituds d’informació o consultes que els usuaris de la web ens enviïn per e-mail.
La FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA no prendrà decisions automatitzades sobre la base del seu perfil.

2. Legitimació per tractar les dades dels usuaris que ens contactin per e-mail:
La base legal per tractar les dades dels usuaris de la web que ens contacten per e-mail és l’obtenció del seu consentiment, que ens és prestat en el moment en què ens envien un e-mail.

3. Període de conservació:
Conservarem les dades de les persones que ens contactin per e-mail, durant el termini màxim de 12 mesos a partir de l’última confirmació d’interès per part seva sobre les activitats de la Fundació Catalunya Cultura, llevat que prèviament ens sol·liciti la supressió de les seves dades.

Tractament de les dades dels subscriptors destinataris de la newsletter de la Fundació Catalunya Cultura

1. Finalitat del Tractament:
Gestionar la subscripció i la remissió de la Newsleter/butlletí de la FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA.

2. Legitimació:
Obtenció del consentiment dels subscriptors, que ens és prestat en el moment en què ens envien el formulari de subscripció emplenat amb les seves dades.
D’altra banda, la base legal per poder enviar la nostra Newsletter als Patrons, Membres del Consell de Mecenatge, al Grup de Treball de la Llei de Mecenatge, als participants al Programa Impulsa Cultura, a les Empreses amb el Segell d’Empresa Compromesa amb La Cultura, és l’interès legítim de la FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA.

3. Període de conservació:
La FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA conservarà les dades dels destinataris/subscriptors de la newsletter de la FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA mentre aquests continuïn subscrits al servei de recepció de la newsletter. Els destinataris es poden donar de baixa del servei de recepció de Newsletters en qualsevol moment, enviant un e-mail amb l’assumpte Baixa a info@fundaciocatalunyacultura.cat.

Tractament de les dades dels adherits a la plataforma pel mecenatge

1. Finalitat del tractament:
Gestionar l’adhesió dels interessats a la Plataforma pel Mecenatge que té per objectiu promoure la proposta de reforma i millora de la Llei 49/2002 de Mecenatge realitzada pel Grup de Treball de la Llei de Mecenatge de la Fundació Catalunya Cultura.
Promoure la participació en les accions en favor de la reforma i millora de la Llei 49/2002 de Mecenatge que dugui a terme la Fundació Catalunya Cultura.

2. Legitimació:
Consentiment de l’interessat, que ens és prestat en el moment en què ens envia el formulari d’adhesió a la proposta de reforma i millora de la Llei 49/2002 de Mecenatge realitzada pel Grup de Treball de la Llei de Mecenatge de la Fundació Catalunya Cultura.
Formulari creat dins del domini de la Fundació Catalunya Cultura https://www.fundaciocatalunyacultura.cat/

3. Període de conservació:
Conservarem les dades mentre continuïn adherits a la Plataforma pel Mecenatge per a la reforma i millora de la Llei 49/2002 de Mecenatge.

4. Destinataris:
Els destinataris de les dades dels Adherits a la Plataforma pel Mecenatge són els Patrons, Directius i treballadors qualificats de la FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA.
També poden tenir accés al nom dels Adherits a la Plataforma pel Mecenatge els visitants de la web que consultin la llista de les entitats adherides a la Plataforma pel Mecenatge.
En qualsevol moment els adherits podran exercir el seu dret a cancel·lar o suprimir el tractament de les seves dades, i que el seu nom deixi de constar a la llista dels adherits, enviant un e-mail a info@fundaciocatalunyacultura.cat.

Tractament de les dades de les amistats en xarxes socials

La FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA està present en les següents xarxes socials: Facebook, LinkedIn Twitter, Vimeo, YouTube, amb la finalitat d’informar els usuaris d’aquestes xarxes socials sobre les accions i els projectes que la FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA duu a terme, per tal de captar simpatitzants, donants, Adherits a la Plataforma pel Mecenatge, persones i Entitats afins amb les accions, objectius i projectes que du a terme la Fundació Catalunya Cultura.
La legitimació per al tractament de les dades de les amistats en xarxes socials és el consentiment d’aquestes amistats, quan decideixen seguir o deixar de seguir a la FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA.

Tractament de les dades dels sol·licitants d’ocupació candidats en processos de selecció d’ocupació

1. Finalitat del Tractament:
LA FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA tractarà les dades dels sol·licitants d’ocupació amb la finalitat d’incorporar i gestionar les seves dades en la nostra base de dades de candidats i de contactar amb el candidat/ta quan el seu perfil encaixi en els processos de selecció de personal que la Fundació realitzi.
LA FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA no prendrà decisions automatitzades sobre la base del seu perfil.

2. Legitimació:
La base legal per tractar les dades dels sol·licitants d’ocupació-candidats en processos de selecció d’ocupació és l’obtenció del seu consentiment, mitjançant l’acció positiva, en el moment de fer-nos arribar el seu currículum per qualsevol mitjà.

3. Període de conservació:
LA FUNDACIÓ CATALUNYA CULTURA conservarà les seves dades durant un màxim de 5 anys, llevat que exerceixin el dret a la supressió o cancel·lació de les dades.

Drets que l’assisteixen

Finalment, l’informem que, si ho desitja, pot exercir els drets que el RGPD 679/2016 reconeix a les persones interessades a accedir a les seves dades, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, a oposar-se al tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a cancel·lar el tractament de les seves dades en determinades circumstàncies, a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, a l’oblit, a la limitació del tractament i a la portabilitat de les dades, dirigint-se per escrit a info@fundaciocatalunyacultura.cat (aportant còpia del seu DNI.