Page 8 - Memoria_actividades_2022
P. 8

Reunions dels òrgans de govern

                                 PATRONAT


                                 El Patronat, l’òrgan de governança i administració de
                                 la Fundació, es reuneix de manera ordinària dos cops
                                 l’any, segons estableix l’article 14.1 dels seus estatuts.                                 Membres: 11
                                 Reunions: 2
                                 10 de febrer, Llotja de Mar.
                                 Hi va assistir convidat el secretari general del
                                 Departament de Cultura, Sr. Jordi Foz.

                                 21 de juny, IESE Business School.
                                 Presideix la M. Hble. consellera de Cultura,
                                 Sra. Natàlia Garriga i el secretari d’Empresa i
                                 Competitivitat, Sr. Albert Castellanos.
                                 S’hi sumen al final el Consell de Mecenatge i el Grup
                                 de Treball de la Llei de Mecenatge.

    6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13